فایل استوری فایل استوری فایل استوری فایل استوری

دانلود گزارش کارآموزی شرکت شیر پاتیرام

دانلود گزارش کارآموزی شرکت شیر پاتیرام         شرکت فرآورده های لبنی پاتیرام درگز( پانیذ درگز) واقع درکیلومتر7 جاده ی درگز- چاپشلودرمنطقه ی حق وردی فعالیت خودراازشهریورسال 1385 باسرمایه ای بالغ بر ده میلیارد ریال بامشارکت جهاد کشاورزی درزمینی به مساحت 1500مترمربع وبه منظور تامین نیازجامعه به شیروفرآورده های لبنی وایجاد اشتغال درمنطقه آغازنموده است.         &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ماکارونی آدیش

دانلود گزارش کارآموزی  کارخانه ماکارونی آدیش مواداولیه اصلی کارخانه شامل آرد،آب وموادافزودنی مجازماکارونی ( بتاکاروتن )  می باشد. دراین میان آب توسط سیستم لوله کشی آب شرب منطقه تامین می شود. آرداین واحد صنعتی ازکارخانه آردمشهد تامین می گردد که به ازای هرکیلوگرم مبلغ0 4200 ریال پرداخت می شودوسپس توسط شرکت های حمل ونقل به محل کارخانه حمل می گردد. آرد خریداری شده درانباری به مساحت 200 مترمربع که دیوارهاوسقف آن ازنوع مقاوم،رنگ روشن وقابل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود گزارش کارآموزی سيستم شبكه دستيابيACCESS TOPDLC3000

دانلود گزارش کارآموزی سيستم شبكه دستيابيACCESS  TOPDLC3000 سيستم 3000 T0PDLC يك سيستم شبكه دستيابي  ACCESS  و يكي از پيشرفته ترين سيستم هاي  (DIGITAL LOOP CARRIER )  جهت ارائه خدمات به مشتركين  ميباشد. با استفاده از اين سيستم بواسطه قابليت جابجايي معماري تقسيم بندي واحدها  تعداد حداقل6 و حداكثر 672 كانال مي تواند در سيستم DLC3000 مورد استفاده قرار گيرد . و اين سيستم يكي از ايده آلترين سيستم ها جهت  انتقال  بوق مرك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجرای یک سازه آپارتمانی3 طبقه12 واحدی باسیستم اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجرای یک سازه آپارتمانی3 طبقه12 واحدی باسیستم اسکلت فلزی مکان کـار آمـوزي يك خرابه مي باشد . پروژه اجراي يك سازه آپارتماني   3    طبقه 12  واحدي با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت . ابعاد ز مين 15 در 30 متر بوده کـه تقر يبا 3/2 (%60) آن ز ير بناي ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـي شـود : ا ينك مـا در مرحله پاك سازي خرابه مي با شيم لذا ابتدا مراحلي را کـه قبل از پاك سازي بـا يد بگذرا نيم ذ يلا ً  ذکـر م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(2):